La recollida de piles i acumuladors

Quin és el marco legal que regula la recollida de les piles i acumuladors?

La normativa que es cita a continuació, estableix entre d’altres aspectes, els criteris per una adequada gestió ambiental dels residus de piles i acumuladors.

Europeu

 • Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del Consell : Cliqui aquí per accedir al document.
 • Directiva 2013/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, que modifica a la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeu i del Consell, relativa a les piles i acumuladors i als residus de piles i acumuladors, el que fa referència a la posada al mercat de piles i acumuladors portàtils que continguin cadmi, destinats a utilitzar-se en eines elèctriques sense fils, i de piles botó amb un baix contingut amb mercuri, i es deroga la Decisió 2009/603/CE de la Comissió.
 • Reglament (UE) 493/2012 de la Comissió, de 11 de juny, pel qual s’estableixen normes detallades pel càlcul dels nivells d’eficiència dels processos de reciclatge dels residus de piles i acumuladors.
 • Nacional

 • Llei 22/2001, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
 • Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus : Cliqui aquí per accedir al document.
 • Real Decret 943/2010, que introdueix algunes modificacions al Real Decret 106/2008 : Cliqui aquí per accedir al document.
 • Real Decret 710/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Real Decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.
 • Què diu la llei al respecte?

  La recollida dels residus de piles i acumuladors portàtils (RPA) s’ha de realitzar mitjançant procediments específics de recollida selectiva o el que és el mateix, la recollida d’aquests residus té que realitzar-se de forma diferenciada d’altres fluxos de residus.

  D’acord amb el principi de "qui contamina paga", la normativa fa recaure el pes principal de la responsabilitat del procés de recollida, tractament i reciclatge de RPA en els productors. No obstant, la llei marca un seguit d’obligacions a altres agents involucrats al cercle de vida d’aquests residus, estableix obligacions per:

 • Els productors de piles, acumuladors o bateries.
 • Las administracions públiques.
 • Els productors de residus de piles, acumuladors o bateries.
 • OBLIGACIONS

  Quines són les obligacions dels productors de piles, acumuladors o bateries?

  Els productors, amb independència de la tècnica de venta utilitzada, es tenen que fer càrrec de la recollida i gestió de les quantitats i tipus de piles, acumuladors i bateries usades que hagin posat al mercat per la seva venta a l’usuari final a territori espanyol.

  Entre els sistemes establerts per a que els productors puguin complir amb les seves obligacions, es troben els Sistemas Col-lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) mitjançant els quals es gestiona la recollida, el tractament i el reciclatge d’aquests residus.

  Quines són les obligacions de les administracions?

  Els òrgans competents de les CCAA i entitats locals han d’adoptar les mesures necessàries per tal que les piles i acumuladors portàtils d’origen domèstic es recullin per separat pel seu posterior tractament y reciclatge

  En aquest sentit, els Ajuntaments poden organitzar la recollida i el transport d’aquests residus mitjançant els sistemes públics de gestió (SPG) finançats pels productors o per mitjà dels serveis posats en funcionament pels SCRAP, entre d’altres

  Quin paper han d'exercir els consumidors?

  Com a consumidors o usuaris finals, posseïdors d'aquests residus, s’ha de contribuir al tractament i reciclatge participant en la seva recollida selectiva, és a dir, s'ha de dipositar els RPA en els llocs habilitats per a això perquè entrin en el circuit de reciclatge.

  Com a consumidor es té dret a lliurar o tornar de forma gratuïta aquests residus i no existeix l'obligació de comprar piles o acumuladors portàtils nous.

  Aquest és el símbol que recorda que no s'han de dipositar aquest tipus de residus en els contenidors d'escombraries convencional.

  Recordeu que cada residu que es genera té "el seu lloc" ...

  Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas