Per què reciclar?

Reciclar és una responsabilitat.

El Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió dels seus residus (i el Real Decret 710/2015, que el modifica), fa recaure el pes de la responsabilitat del procés del reciclatge dels residus de piles o acumuladors portàtils en els productors. No obstant això, els consumidors també són part activa d’aquest procés i la seva participació en el reciclatge és fonamental.

Les piles usades dels transistors, jocs electrònics, llanternes, etc., y las piles botó, que són las piles petites de rellotges, calculadores i altres aparells electrònics petits, poden contenir metalls como el mercuri, cadmi o plom que són potencialment perillosos per la salut i el medi ambient i que per tant deuen, una vegada usats, rebre el tractament adequat.

En conseqüència, permetre un correcte tractament d’aquests residus s’inicia per una correcte recollida, i és per aquest motiu que amb la recollida selectiva de les piles elimina des de l’inici el risc que podrien tenir per al medi ambient aquest residus.

Reciclar és una obligació.

Així ho estableix el Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió dels seus residus (i el Real Decret 710/2015, que el modifica). Aquesta norma estableix les disposicions per al tractament i el reciclatge i els nivells d’eficiència de reciclatge que tenen que assolir per aquests residus.

En què consisteix el procés de reciclatge.

Cada tipus de pila/acumulador, requereix un procés de reciclatge diferent, per aquest motiu, prèviament és necessari portar a terme els processos de preparació pel reciclatge que inclou entre altres processos, l’emmagatzematge, la classificació i el desmuntatge de piles i bateries o la separació de fraccions (carcasses, cables, etc.) que no formen part de la pila o acumulador pròpiament dit. Una vegada finalitzats els processos de preparació pel reciclatge, els residus de piles o acumuladors portàtils es traslladen a plantes específiques per cada tipus de pila o bateria, on es separaran i recuperaran els diferents components. El reciclatge, d’acord amb el que preveu la llei, està encaminat principalment a la recuperació dels metalls.

Breu descripció dels processos de reciclatge de piles o acumuladors portàtils:

Quan arriben les piles i bateries a les instal•lacions de reciclatge, el primer pas és classificar-les i separar-les en funció dels diferents tipus, ja que no poden reciclar-se totes juntes degut a que el seu procés de reciclatge no és el mateix.

 • La separació es fa seguint criteris electroquímics:
 • o Piles/bateries botó

  o Piles salines i alcalines

  o Bateries de liti-ió recarregables

  o Bateries recarregables de níquel

  o Bateries de plom-àcid

  o Piles de Liti primari

  o Etc.

  Per posar un exemple il•lustratiu del que és el reciclatge, anem a comentar breument el procés de reciclatge d’una pila alcalina, que es la més freqüent de totes les que usem habitualment.

  Per això, necessitem conèixer un poc millor la seva estructura interna i la seva composició, per saber cóm es recuperen cada un dels seus components ja que el procés de reciclatge no solament és important per la contaminació que evita, sinó per l’aprofitament dels materials que les componen.

  Els components bàsics d’una pila alcalina són:

  Tub d’acer, diòxid de manganés mesclat amb grafit, pols de zinc i col-lector metàl-lic.

 • El tub d’acer i el col•lector metàl•lic, es reciclen como ferralla d’acer en forns elèctrics, per obtenir nou acer.
 • El diòxid de manganés mesclat amb el grafit, se recicla conjuntament amb el zinc, en forns rotatoris per extreure òxid de zinc i altres nous materials per a la industria.
 • Amb aquest aprofitament dels components evitem la extracció de noves matèries primes, estalviant energia i evitant la contaminació mediambiental.

  Tipus de pila/ acumulador Procés de reciclatge
  Piles estàndard (alcalines i Zinc Carbó)i Acumuladors portàtils recarregables (Níquel-Cadmi, Liti, etc.). Processos hidrometal·lúrgics i pirometalúrgics que impliquen la recuperació dels seus components metàl·lics (zinc, cadmi, níquel) acer i altres components fèrrics.
  Piles botó Processos que impliquen la recuperació del mercuri, zinc, components fèrrics, concentrat de plata, etc.


  Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas