Preguntes freqüents

 • Què és OfiPilas?

 • Què s’entén com a pila o acumulador portàtil usat?

 • Per què s'han de tractar les piles i acumuladors portàtils usats?

 • Cóm es tenen que tractar les piles?

 • Què és la recollida selectiva?

 • En què consisteix la recollida selectiva de les piles o acumuladors portàtils usats?

 • Quins tipus de piles es recullen?

 • Quina és la normativa estatal aplicable a la gestió de piles?

 • Qui és productor de piles i acumuladors?

 • Què és un sistema col-lectiu de responsabilitat ampliada?

 • Què és un sistema públic de gestió?

 • Què és un Conveni Marc?
 • Què és OfiPilas?

  OfiPilas és la Oficina de Coordinació de les activitats de gestió dels residus de piles i acumuladors portàtils constituïda pels Sistemes Col•lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors (SCRAP), ECOPILAS, ERP ESPAÑA S.L.U., FUNDACIÓN ECOLEC y UNIBAT.

  El seu àmbit d’activitat és estatal, operant en totes aquelles Comunitats Autònomes en les quals existeix un Conveni Marc per la gestió dels residus de piles i acumuladors portàtils d’origen domèstic.

  OfiPilas disposa d’una plataforma informàtica, amb la qual pretén donar resposta tant a les necessitats informatives como operacionals en la gestió d’aquests residus.  Què s’entén com a pila o acumulador portàtil usat?

  D’acord amb la definició exposada al Real Decret 106/2008, sobre piles i acumuladors i la gestió dels seus residus (i el Real Decret710/2015, que el modifica), els residus de piles o acumuladors portàtils es refereixen a qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui precintat, pugui portar-se a la mà i no segui industrial ni d’automoció, així com, per exemple, les piles botó i estàndard, i els acumuladors utilitzats en telèfons mòbils, videocàmeres, llums d’emergència i eines portàtils, i que el seu posseïdor rebutgi o tingui la intenció o obligació de rebutjar.
  Per què s'han de tractar les piles i acumuladors portàtils usats?

  Quan es llencen les piles a la bossa de les escombraries, també s'està tirant els metalls que contenen. Això comporta un risc per al medi ambient.

  En conseqüència, permetre un correcte tractament d'aquests residus comença per una recollida adequada, i és per això que amb la recollida selectiva de les piles s'elimina des del principi, el potencial risc ambiental d'aquests residus.
  Cóm es tenen que tractar les piles?

  S’entén com a tractament les activitats realitzades amb els residus de piles o acumuladors una vegada han sigut entregats als centres de tractament autoritzats, per a la seva classificació final i preparació per al reciclatge. El tractament comprèn como a mínim la extracció de tots els fluids i àcids.

  D’acord als principis de jerarquia de residus definits a la llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el tractament d’aquests residus ha d’estar orientada al seu reciclatge. Els processos de reciclatge es basen en la recuperació dels metalls pesats en el major grau tècnicament possible. Per això, prèviament és necessari dur a terme els processos de preparació per al reciclatge que incloguin entre d’altres processos, el emmagatzemament, la manipulació i el desmuntatge de bateries o la separació de fraccions que no formen part de la pila o acumulador pròpiament dit.
  Què és la recollida selectiva?

  Un pas clau per al tractament d'aquests residus és la recollida a través d'un procés de recollida selectiva.

  S'entén com a recollida selectiva de les piles i acumuladors portàtils usats, la recollida d'aquests residus diferenciada d'altres fluxos de residus. Per facilitar això, es creen les xarxes de punts de recollida selectiva en els municipis.
  En què consisteix la recollida selectiva de les piles o acumuladors portàtils usats?

  La xarxa de punts de recollida selectiva creada als municipis per a la recollida d'aquests residus, consisteix en situar contenidors específics per a piles en nombre suficient, accessibles i propers als consumidors o usuaris finals.

  Els llocs on es poden dipositar es classifiquen en punts de recollida selectiva i en els punts de recollida municipal.

 • Els punts de recollida selectiva, PRS, són els contenidors específics per a piles situats als espais urbans, establiments comercials, escoles, o altres llocs assimilables accessibles als consumidors o usuaris finals.
 • Els punts de recollida municipal, PRM, són les instal lacions de recollida i emmagatzematge temporal dels residus de titularitat municipal, aquests són els que es coneixen com deixalleries mòbils i punts nets fixos. • Quins tipus de piles es recullen?

  Les piles i acumuladors portàtils es poden classificar fonamentalment en tres grans grups:

 • Les piles estàndard: són les piles que s'empren en aparells domèstics, els exemples més coneguts són les piles salines (per exemple en els comandaments de televisió, etc.) i les piles alcalines, en aparells domèstics de major potència com ara cambres de fotos, àudio portàtils, etc.
 • Les piles botó: són piles que tenen una dimensió reduïda i generalment de forma rodona. S'utilitzen en aparells petits o aparells especials com ara per exemple, rellotges, audiòfons, marcapassos, etc.
 • Els acumuladors portàtils: són piles recarregables domèstiques que poden utilitzar durant molt de temps. Les més freqüents per exemple, són les emprades en eines, càmeres de vídeo, mòbils, PC etc. • Quina és la normativa estatal aplicable a la gestió de piles?

  Recentment s’ha aprovat el Real Decret 710/2015, de 24 de Juliol, pel qual es modifica el Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. Aquest Real Decret compleix amb la obligació de transposició de la Directiva 2013/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, i, a la seu torn, adaptar el Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, sobre residus i sòls contaminats.

  L’àmbit d’aplicació engloba tot tipus de piles, acumuladors i bateries, independentment de la seva forma, volum, pes, composició o ús incloent les piles, acumuladors i bateries procedents dels vehicles al final de la seva vida útil i dels procedents dels aparells elèctrics y electrònics, d’acord a la seva normativa sectorial d’aplicació.

  Entre d’altres obligacions, s’estableixen les obligacions per la posada al mercat de piles, acumuladors i bateries a Espanya, incloent els venedors a distància ubicats a altres països, es marca el calendari per al compliment dels objectius de recollida mitjançant els índex de recollida i es fixen els nivells d’eficiència de reciclatge que tenen que assolir.
  Qui és productor de piles i acumuladors?

  El productor de piles i acumuladors és qualsevol persona física o jurídica, que amb independència de la tècnica de venta utilitzada, posi per primer cop al mercat les piles o acumuladors, incloent aquelles incorporades en els aparells elèctrics o electrònics i en vehicles, en el marc d’una activitat professional.

  Aquests productores estan obligats a fer-se càrrec de la recollida i la gestió d’aquest residus. Una de las formes previstes a la Llei és mitjançant els Sistemes Col•lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor.
  Què és un sistema col-lectiu de responsabilitat ampliada?

  Un sistema col-lectiu de responsabilitat ampliada és un sistema organitzat per un grup de productors de piles, acumuladors o bateries, conjuntament amb altres operadors econòmics que poguessin participar, per donar compliment de forma col•lectiva a les obligacions derivades de la responsabilitat ampliada del productor.
  Què és un sistema públic de gestió?

  Un Sistema Públic de Gestió és un conjunt d'operacions de gestió organitzat per les entitats locals, entre d'altres administracions públiques que siguin competents, per a la recollida i el transport dels residus de piles i acumuladors portàtils fins als centres d'emmagatzematge temporal, abans del seu lliurament a plantes de tractament i reciclatge.
  Què és un Conveni Marc?

  És un acord de col•laboració portat a terme entre els Sistemes Col•lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de piles i acumuladors i les autoritats competents de la Comunitat Autònoma i entitats locals per la recollida, emmagatzematge, tractament i eliminació dels materials continguts en les piles i acumuladors usats.

  La finalitat d’aquests acords és assegurar el complimento del Real Decret 106/2008 de piles i acumuladors i la gestió dels seu residus (i el Real Decret 710/2015, que el modifica), així com qualsevol altra normativa autonòmica que sigui d’aplicació a aquests residus.

  Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas