Què és OfiPilas?

OfiPilas és una Oficina de Coordinació de les activitats de gestió dels residus de piles i acumuladors portàtils constituïda pels Sistemes Col•lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor de Piles i Acumuladors (SCRAP): ECOPILAS, ERP ESPAÑA S.L.U., FUNDACIÓN ECOLEC i UNIBAT.

"Aquesta iniciativa sorgeix como a resultat de les autoritzacions atorgades als SCRAP participants (anteriorment anomenats SIG) i dels convenis establers entre ells, les Comunitats Autònomes i les entitats locals per donar compliment al Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental del seus residus, el qual ha sigut posteriorment modificat pel Real Decret 710/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Real Decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus."

El seu àmbit d’activitat és estatal, operant en totes aquelles Comunitats Autònomes amb les que existeix un Conveni Marc per la gestió dels residus de piles i acumuladors portàtils d’origen domèstic.

La seva finalitat és coordinar totes les activitats derivades dels mencionats convenis. Amb aquest objectiu, OfiPilas compta amb aquesta plataforma informàtica, amb la que pretén donar resposta tant a les necessitats informatives como operacionals en la gestió d’aquests residus.

Aviso LegalPolítica de Privacidad • ©2011 OfiPilas